fbpx

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

MainosVidi
Y-tunnus: 2992810-1
jani@mainosvidi.fi
www.mainosvidi.fi

REKISTERIÄ KOSKEVISTA ASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Jani Lehtilä – MainosVidi
jani@mainosvidi.fi

REKISTERIN NIMI

MainosVidi:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (MainosVidin asiakasrekisteri)

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen
käsittelylle on:
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkuuteen ja muuhun asialliseen
yhteyteen liittyvän suhteen hoitaminen ja analysointi, palveluiden tuottaminen ja personointi, liiketoiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen sekä markkinointi, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset ja asiakasviestintä, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin MainosVidin huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton MainosVidin käyttötarkoitusten kanssa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön perustiedot, nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, www sivustojen osoitteet, mahdolliset tunnukset ja profiilit sosiaaliseen mediaan, asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot
(esim. uutiskirjeiden tilaaminen), markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten
rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen), asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit), rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet, sukupuoli, syntymäaika, kieli, edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot, Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta (mm. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, Instagram), sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Tämä sisältää erilaiset markkinointitoimenpiteiden kuten uutiskirjemarkkinointiarpajaiset ja -kilpailut ja tapahtumat kuten messut. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi MainosVidi:n muista
rekistereistä, valikoitujen yhteistyökumppanien rekistereistä sekä
henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi MainosVidin yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. 

Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat MainosVidin asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton MainosVidin käyttötarkoitusten kanssa. 

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon. 

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli
MainosVidi myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella.
Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. 

Henkilötietoja voidaan siirtää EEA-alueen ulkopuolelle USA:ssa sijaitseville palveluntarjoajille, jotka ovat Privacy Shield käytännön mukaisesti hyväksyttyjä.

MainosVidi voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

MainosVidi voi myös käyttää tunnettujen ja luotettavien kansainvälisten yritysten kuten esimerkiksi Google ja facebook työkaluja esim. markkinoinnin kohdentamiseen.

Tietoja käsitellään vain EU.n ja ETA:n ulkopuolella luotettavien yritysten ja toimijoiden kanssa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tietoihin pääsee käsiksi vain itse rekisterin pitäjä ja rekisterin tiedot on suojattu siten ettei asiaankuulumattomilla ole näihin pääsyä.

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa.

Verkko ja ATK-laitteet, jossa rekisteritiedot sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla asianmukaisilla tavoilla ettei ulkopuolisilla tahoilla ole näihin pääsyä.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAUSTA

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. 

Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. 

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. 

Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. 

Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. 

Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Rekisteröidyllä on on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Kiellon toteuttamiseksi rekisteröity voi sähköpostin alalaidasta klikata linkkiä ja kirjautua pois sähköpostilistalta. Tämän jälkeen markkinointipostia ei enää lähetetä palvelutarjoajan puolesta.

EVÄSTEET JA SIVUSTON TILASTOINTI

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä internetpalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneelle pieninä tekstitiedostoina. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitteita tai tiedostoja.

Evästeiden avulla yritys kerää tietoja sivulla vierailevista henkilöistä ja näiden avulla parantaa sivuston toimivuutta ja -sisältöä, kehittää liiketoimintaa, kohdentaa markkinointia ja parantaa käyttökokemusta.

Mikäli käyttäjä ei halua, että hänestä kerätään tietoa evästeiden avulla, voi käyttäjä estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista.
Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia tiettyjen palveluiden ja toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.

Verkkosivuston käytöstä ja vierailuista pidetään anonyymejä tilastoja joita ei yhdistetä käyttäjien henkilötietoihin.