Palveluiden sopimusehdot

1) PERSONAL TRAINING -ASIAKASSOPIMUS (myöhemmin ’PT-sopimus’)

PT-sopimus syntyy ja asiakas hyväksyy palveluiden ehdot kun asiakas tilaa Palvelun verkkolomakkeella, sähköpostitse, sitoutuu paikan päällä tai tekee tilauksen palveluista tai tuotteista Toimittajan verkkokaupassa. PT-sopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja BodyTrainer Jani Lehtilä (myöhemmin ’Toimittaja’) ja palvelun käyttäjä (myöhemmin ’Asiakas’).

2) ASIAKKUUS

PT-sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassaoleva PT-sopimus on voimassa sopimuksen syntymisestä alkaen kunnes se irtisanotaan toisen osapuolen toimesta PT-sopimuksen ehtojen kohdan 7. mukaisesti. Mikäli PT-sopimus on määritelty määräaikaiseksi niin sitä ei voida irtisanoa PT-sopimuksessa määritellyn sopimuskauden aikana. Määräaikaisen PT-sopimuksen PT-palvelut ovat voimassa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan ja mikäli Asiakas ei käytä PT-palveluita sopimuskauden aikana niin PT-palvelut katsotaan vanhentuneiksi eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle. Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää.

3) PT-PALVELUIDEN HINNAT

PT-palveluiden hinnat määräytyvät kunkin sopimustyypin osalta erikseen. Toimittajalla on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hintoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin hinnanmuutos astuu voimaan.

Jos PT-sopimus on määräaikainen, hinnanmuutos tulee voimaan kuitenkin vasta sopimusjakson päätyttyä.

Määräaikaisen sopimusjakson aikana toimittajalla on oikeus muuttaa hintoja ainoastaan, mikäli PT-palveluihin liittyvä arvonlisävero muuttuu tai PT-palveluita tulee koskemaan jokin uusi vero tai julkinen maksu.

4) MAKSUTAVAT

Maksutapana on Smartum/Edenred liikuntaseteli-palvelut ja sähköpostilasku. Maksuehto laskulle on neljätoista (14) päivää. Toimittaja varaa oikeuden olla hyväksymättä korttimaksuja ja käteismaksuja.

Jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisen sopimuksen kesto on enemmän kuin yksi kuukausi, Asiakas voi valita Palvelun maksutavaksi joko kertamaksun tai maksun useammassa erässä. Asiakkaan valitessa maksun useammassa erässä, lisätään Palvelumaksuun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen laskutuspalkkio.

Ennakkoon maksettuja maksuja ei hyvitetä Asiakkaalle ellei PT-sopimus purkaannu Toimittajasta johtuvasta syystä.

5) PT-SOPIMUKSEN JÄÄDYTTÄMINEN

PT-sopimus voidaan jäädyttää ennalta määritellyksi ajanjaksoksi, kuitenkin enintään vuodeksi, sairauden, vamman, raskauden tai asevelvollisuuden suorittamisen johdosta. Jäädytyksen tulee olla kestoltaan vähintään neljä (4) viikkoa.

Jäädytyksen aikana Asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy eikä Toimittajalla ole velvollisuutta tuottaa Asiakkaalle PT-palveluita. Aikaisemmin veloitettuja maksuja ei palauteta, vaan ne luetaan tulevien maksujen hyväksi. PT-sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä jäädytysjaksoa vastaavan ajan. PT-sopimuksen jäädyttämisestä tulee sopia Toimittajan kanssa etukäteen kirjallisesti, paitsi tapaturman tai äkillisen sairastapauksen johdosta, jolloin Asiakkaan tulee sopia siitä Toimittajan kanssa heti kun se on kohtuudella odotettavissa mahdollista. Jäädyttämiseen vaaditaan lääkärintodistus, virallinen todistus asevelvollisuuden suorittamisesta tai muu luotettava selvitys. Toimittaja vahvistaa myöntämänsä jäädytyksen kirjallisesti.

6) TAPAAMISTEN PERUUTUKSET

Asiakas sitoutuu noudattamaan Toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja PT-palveluiden osalta. Mikäli Asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen niin hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Edellä mainitusta poiketen Asiakas voi tapauskohtaisesti sopia Toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohta siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää Toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Tapaamisen siirto on mahdollista vain, jos kyse on henkilökohtaisesta tapaamisesta osapuolten kesken ja se edellyttää Toimittajan kirjallista hyväksyntää.  Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa muutoin kuin perustellusta syystä. Yhteisen tapaamisajankohdan siirto ei ole mahdollista Asiakkaan toimesta, mikäli PT-palvelusopimuksen kohteena ovat Toimittajan tuottamat pienryhmävalmennuspalvelut.

7) PT-SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva (”kuukausi kerrallaan”) PT-sopimus siten, että PT-sopimus päättyy irtisanomisilmoituksesta seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Jos Asiakas rikkoo PT-sopimustaan laiminlyömällä maksujensa suorittamisen siten, että Asiakkaalle lähetetystä maksumuistutuksesta huolimatta tämä ei kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ensimmäisestä eräpäivästä ole maksanut maksujaan, katsotaan tämä olennaiseksi sopimusrikkomukseksi. Määräaikaista sopimusta ei voida irtisanoa ennen määräajan loppumista ellei tälle ole hyvää perusteltua syytä (kohta 8).

8) PT-SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Asiakkaalla on oikeus purkaa PT-sopimus välittömästi häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden, mikäli PT-sopimuksen jäädyttäminen ei olisi kyseisessä tilanteessa perusteltua. Asiakkaan tulee toimittaa toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitunlaisesta purkuperusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa PT-sopimus välittömästi myös silloin, kun Toimittaja olennaisesti rikkoo PT-sopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaa PT-sopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa PT-sopimusta.

9) SAATAVIEN PERINTÄ

Laskulla maksettaessa Toimittajan tulee lähettää Asiakkaalle lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos Asiakas ei ole suorittanut PT-sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, Toimittaja lähettää Asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei edelleenkään makseta, lähettää Toimittaja toisen muistutuslaskun neljätoista (14) päivää edellisen laskun lähettämisestä. Muistutuksista aiheutuvat kulut peritään Asiakkaalta. Jos laskua ei viimeisen muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

10) PT-SOPIMUKSEN KESKEYTTÄMINEN

Toimittajalla on oikeus yksipuolisella kirjallisella ilmoituksella toistaiseksi keskeyttää Palvelujen toimittaminen jos Asiakas ei ole maksanut maksujaan eräpäivään mennessä. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Palvelu voi jatkua kun Asiakas on maksanut erääntyneet maksunsa. Toimittajan edellä mainitusta syystä suorittama sopimuksen keskeyttäminen ei pidennä määräaikaisen sopimuksen kestoa.

11) HENKILÖTIEDOT

Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja Asiakkuuden hallinnoimiseen, voimassa olevan Suomen henkilötietolain mukaisella tavalla. Asiakassopimuksen tekemällä Asiakas hyväksyy suoramarkkinointipostin vastaanottamisen toimittajalta eli Toimittaja voi lähettää tuotteita ja palveluitaan koskevia tiedotteita ja suoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta.

12) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

PT-sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla kaikissa eri palvelu- ja valmennusmuodoissa. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä tai muuta haittaa asiakkaalle. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta PT-palveluita Asiakkaalle, jos on ilmeistä Asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä.

13) MUUT EHDOT

PT-sopimukseen sisältyy ainoastaan sopimukseen kirjatut PT-palvelut. Asiakas on velvollinen maksamaan sekä omat että valmentajan osalta kulut kuten välinevuokran tai kuntosalimaksut muussa kuin ensisijaisessa harjoittelupaikassa Well Gym Turku. Kuntosaliharjoittelun osalta harjoittelupaikkana pyritään ensisijaisesti käyttämään Turussa sijaitsevaa Well Gym-kuntosalia, jossa Asiakas vastaa itse treenipaikan kustannuksista ja jäsenmaksuista.

Etävalmennusten aloitusajankohta sovitaan aina erikseen toimittajan ja asiakkaan välillä. Viimeistään kuitenkin treenisuunnitelmien ja ravintohjelmien saavuttua asiakkaalle (ei koske netti- ja ryhmävalmennuksia).


KYSY lisää TAI VARAA PAIKKASI JO NYT!

Pidän sinut henkilökohtaisesti ajan tasalla NEXT LEVEL BODY -valmennuksen tilanteesta sähköpostitse ja ilmoitan kun pääset liittymään.

KEVYT 4

Haluatko testata millaista valmennus on?
Kevyt 4 soveltuu hyvin personal training-palveluiden testaamiseen sekä antaa pienen lisäpotkun treeneihisi hyvään hintaan.

Ennen virallisen valmennuksen aloittamista treenataan kuitenkin vielä kerta ilmaiseksi ja käydään läpi tavoitteesi ja toiveesi!

Lomakkeen täytön jälkeen olen sinuun yhteydessä 24h sisällä ja sovimme ilmaisen tapaamisen ajankohdan.

PERUS 10

Mikäli sitoutuminen pidempään valmennussuhteeseen tuntuu pelottavalta.
Perus 10 on varma valinta.

Ennen virallisen valmennuksen aloittamista treenataan kuitenkin vielä kerta ilmaiseksi ja käydään läpi tavoitteesi ja toiveesi!

Lomakkeen täytön jälkeen olen sinuun yhteydessä 24h sisällä ja sovimme ilmaisen tapaamisen ajankohdan.

MOTIVAATIO 30

Olet selvästikin päättänyt tehdä elämääsi haluamasi muutoksen pelkän miettimisen sijaan. Ei muuta kuin tuumasta toimeen!

Ennen virallisen valmennuksen aloittamista treenataan kuitenkin vielä kerta ilmaiseksi ja käydään läpi tavoitteesi ja toiveesi!

Lomakkeen täytön jälkeen olen sinuun yhteydessä 24h sisällä ja sovimme ilmaisen tapaamisen ajankohdan.

E-Personal training

Olet yhden askeleen päässä huippulaadukkaan ja henkilökohtaisen etävalmennuksen aloitusta.

Tämän lomakkeen lähetyksen jälkeen olen sinuun yhteyksissä sähköpostitse vielä ennen valmennuksen starttaamista.

Ruokavalmennus

Ruokailusi optimoiminen henkilökohtaista tavoitettasi silmällä pitäen alkaa täyttämällä alla olevat tiedot. Saat lomakkeen täytettyäsi jo ensimäiset sinulle sopivat ravintovinkit.

Olen sinuun vielä yhteydessä ennen valmennuksen starttaamista.

Avaa chat
Hei! Minulta voi kysyä tarvittaessa? 😊
Hei! 👋
Voinko olla avuksi? 😊